Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

      Co to jest?
SKARGI I WNIOSKI W KP PSP W GÓRZE

Klauzula informacyjna

dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze, z siedzibą przy ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra, tel. 65 543 23 44 lub 65 543 31 03, fax. 65 544 20 62,
  e-mail: kpgora@kwpsp.wroc.pl, zwany dalej organem PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej PSP w Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Maciej Nebelski (50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 72,e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl).
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu PSP na podstawie Działu VIII (Skargi i Wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana  danych osobowych są podmioty uprawnione  na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na  rzecz Organu PSP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą być zniszczone po upływie okresu od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu archiwizacji,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienia do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest  Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 53
Wprowadzony przez: Andrzej Kauch
Data opublikowania: 2019-09-13 17:42:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-01-29 12:44:27 Andrzej Kauch
2020-01-29 12:44:24 Andrzej Kauch